FAQ

Najbardziej powszechne

Pytania i odpowiedzi

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi przez naszych klientów pytaniami dotyczącymi oprogramowania SBLCore i kart charakterystyki.

Ogólne przepisy prawne i karty charakterystyki

Co to jest karta charakterystyki?
Karta charakterystyki to dokument, który zapewnia przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw. Dlatego też jest niezbędny w pracy z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi.
Jak wygląda karta charakterystyki?
Format karty charakterystyki jest ściśle określony w ramach UE w załączniku II do rozporządzenia REACH. Składa się on z 16 sekcji, których tytuły są określone we wszystkich językach UE, więc nie jest możliwe stworzenie prostego tłumaczenia. Określa również, jakie informacje powinna zawierać każda sekcja. Powinny one być napisane jasno i zwięźle. Kraje pozaeuropejskie podlegają swoim krajowym przepisom prawnym.
W jakim języku musi być sporządzona karta charakterystyki?
Język karty charakterystyki zależy od kraju przeznaczenia, w którym substancja lub mieszanina będzie wprowadzana na rynek. Karta charakterystyki powinna być zawsze sporządzona w języku urzędowym danego kraju.
Jakie produkty muszą mieć kartę charakterystyki?
Kartę charakterystyki sporządza się przede wszystkim dla substancji lub mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne. W niektórych przypadkach karta charakterystyki jest dostarczana na żądanie, czyli np. w przypadku mieszanin, które nie są sklasyfikowane jako niebezpieczne, ale zawierają substancję stwarzającą zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, lub substancję, dla której ustalono limity narażenia w środowisku pracy.
Które produkty nie wymagają karty charakterystyki?
Nie ma potrzeby tworzenia karty charakterystyki dla leków weterynaryjnych, kosmetyków, farmaceutyków, żywności i pasz. Inną grupą są obiekty, które już podczas produkcji przybierają określony kształt. W tym przypadku karta charakterystyki jest jednak często wykorzystywana do przekazywania ważnych informacji na temat produktu końcowego.
Kto potrzebuje karty charakterystyki?
Każdy, kto w jakikolwiek sposób pracuje z substancjami lub mieszaninami chemicznymi. Może to oznaczać producenta, importera, dystrybutora i dalszego użytkownika.
Kto może tworzyć kartę charakterystyki?
Karta charakterystyki powinna być sporządzona przez kompetentną osobę, która jest regularnie szkolona. To, jak często i przez kogo szkolenie ma być przeprowadzane, nie jest już określone w przepisach prawnych. Firma SBLCore jest w stanie zapewnić szkolenie. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma certyfikat. Zapewniamy szkolenia dla 5 osób jednocześnie.
Jak określić klasyfikację mieszaniny?
Klasyfikacja produktu opiera się na zasadach określonych w rozporządzeniu CLP. Klasyfikacja opiera się na zagrożeniach i stężeniach składników oraz ich danych toksykologicznych i ekotoksykologicznych. W przypadku niektórych zagrożeń w obliczeniach mogą być również uwzględnione właściwości fizyczne produktu lub testy laboratoryjne. Oprogramowanie SBLCore może pomóc w obliczeniach klasyfikacji.
Co to jest rewizja karty charakterystyki i kiedy się ją przeprowadza?
Rewizja to aktualizacja informacji zawartych w karcie charakterystyki. Najczęstszym powodem jest zmiana składu lub np. aktualizacja formatu karty charakterystyki, który jest określony w załączniku II do rozporządzenia REACH. Często modyfikowane lub wprowadzane są również nowe substancje o zharmonizowanej klasyfikacji.
Co musi zawierać etykieta?
Etykieta produktu jest tworzona na podstawie sekcji 2.2 karty charakterystyki. Ważne jest, aby karta charakterystyki i etykieta były spójne, ponieważ informacje muszą być identyczne.

Oprogramowanie SBLCore i wszystko wokół niego

Dla kogo odpowiednie jest to oprogramowanie?
Oprogramowanie jest przeznaczone dla każdego, kto pracuje z substancjami lub mieszaninami chemicznymi i potrzebuje tworzyć dla nich karty charakterystyki lub tłumaczyć posiadane karty charakterystyki na inny język.
Kto może pracować w oprogramowaniu?
Dzięki łatwemu i intuicyjnemu środowisku oprogramowanie jest odpowiednie nie tylko dla tych, którzy mają doświadczenie w tworzeniu kart charakterystyki, ale także dla początkujących bez znajomości legislacji chemicznej.
W czym może pomóc oprogramowanie?
SBLCore to kompleksowe narzędzie, które pomoże stworzyć kartę charakterystyki w 27 wersjach językowych, a także zaprojektować etykietę, wygenerować kod UFI i dokonać zgłoszenia w portalu PCN. Oprogramowanie zapewnia również archiwizację wszystkich kart charakterystyki i ich dokumentów źródłowych oraz monitoruje zgodność z przepisami prawnymi i aktualność karty charakterystyki. Ważną funkcją jest automatyczna klasyfikacja produktu, którą oprogramowanie oblicza na podstawie danych wejściowych.
Co zawiera oprogramowanie?
Oprogramowanie zawiera własną bazę danych substancji o zharmonizowanej klasyfikacji zgodnie z załącznikiem VI do rozporządzenia CLP oraz substancji, dla których ustalono dopuszczalne limity narażenia w środowisku pracy. Zawiera również funkcję wyszukiwania substancji w ECHA, dzięki której istnieje możliwość importowania substancji do bazy danych oprogramowania bezpośrednio z bazy danych ECHA. Następnie zawiera bazę danych dostępnych limitów narażenia dla każdego kraju. Oprogramowanie zawiera również bazę fraz we wszystkich dostępnych wersjach językowych.
Co zrobić, jeśli substancja nie znajduje się w bazie danych SBLCore?
Baza danych zawiera przede wszystkim substancje o zharmonizowanej klasyfikacji i substancje, dla których ustalono limity narażenia w środowisku pracy. Jeśli substancja nie znajduje się w bazie danych, można ją wyszukać i zaimportować do bazy danych oprogramowania bezpośrednio z bazy danych ECHA. Ewentualnie możliwe jest również ręczne dodanie substancji do bazy danych na podstawie informacji zawartych w źródłowej karcie charakterystyki.
Jakie opcje oprogramowania są dostępne?
SBLCore Blue jest dostępny jako subskrypcja oprogramowania, a SBLCore Green jest dostępny jako zakup licencji stałej. Do celów edukacyjnych oferujemy bezpłatną wersję SBLCore Edu.
Gdzie przechowywane są dane?
W SBLCore Green baza danych znajduje się na firmowym komputerze lub serwerze. Lokalizację przechowywania danych wybiera użytkownik. Kopia zapasowa danych jest w pełni zależna od niego. W SBLCore Blue baza danych jest przechowywana w chmurze, gdzie również automatycznie tworzona jest kopia zapasowa. Dane są dostępne z dowolnego miejsca.
Ile kart charakterystyki można utworzyć w oprogramowaniu?
W obu wariantach oprogramowania można utworzyć nieograniczoną liczbę kart charakterystyki.
Jak działa wersja próbna oprogramowania?
Po przesłaniu formularza rejestracyjnego uruchomi się pobieranie wersji próbnej, którą należy następnie zainstalować na urządzeniu z systemem Windows. Ta wersja jest dostępna bezpłatnie przez 14 dni po instalacji. Wersja próbna nie jest ograniczona w funkcjach oprogramowania, z wyjątkiem eksportu dokumentów wyjściowych, które są oznaczone znakiem wodnym. Losowe sekcje są ukryte w podglądzie. Utworzone dane można przenieść do pełnej wersji. Pobranie wersji próbnej nie zobowiązuje do zamówienia pełnej wersji oprogramowania i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
Z jakimi urządzeniami i systemami operacyjnymi oprogramowanie jest kompatybilne?
Wszystkie rodzaje oprogramowania mogą być używane na urządzeniach z systemem Windows (Windows 8.1 lub nowszym). System operacyjny macOS nie jest bezpośrednio obsługiwany, ale oprogramowanie można uruchomić przy użyciu wirtualnego systemu Windows. Nie ma możliwości korzystania z oprogramowania na urządzeniach mobilnych i tabletach.
Na ilu komputerach można używać oprogramowania?
Jeden użytkownik może zainstalować oprogramowanie na maksymalnie trzech urządzeniach (komputerach lub laptopach).
Czy SBLCore pozwala na import kart charakterystyki utworzonych poza naszym oprogramowaniem?
Importowanie plików w formacie innym niż .sbl, obsługiwanym przez oprogramowanie SBLCore, nie jest domyślnie możliwe. Import danych zewnętrznych może zostać indywidualnie uzgodniony.
Jak działa subskrypcja oprogramowania SBLCore Blue?
Minimalny okres wynajmu wynosi 1 miesiąc. Subskrypcję można następnie zakończyć w dowolnym momencie, ale zawsze nie wcześniej niż 1 miesiąc po ostatniej zmianie ustawień subskrypcji (dodaniu kraju lub użytkownika).
Jak zakończyć subskrypcję oprogramowania SBLCore Blue?
Oprogramowanie można łatwo zakończyć w wybranym dniu w ustawieniach subskrypcji w interfejsie oprogramowania lub w panelu klienta SBLCore, do którego można się również zalogować za pośrednictwem strony internetowej.
Co stanie się z danymi przechowywanymi w oprogramowaniu po zakończeniu subskrypcji SBLCore Blue?
Przed zakończeniem subskrypcji zalecamy utworzenie kopii zapasowej wszystkich utworzonych danych. Oprogramowanie zwróci użytkownikowi uwagę na ten krok przy anulowaniu subskrypcji. Dane zostaną trwale usunięte z oprogramowania 14 dni po zakończeniu umowy. W tym czasie dostęp do oprogramowania jest możliwy, a dane mogą być nadal pobierane, ale korzystanie z funkcji oprogramowania nie jest już możliwe.
Czy można odnowić subskrypcję oprogramowania SBLCore?
Odnowienie subskrypcji jest możliwe po zalogowaniu się do panelu klienta SBLCore lub za pośrednictwem przedstawiciela handlowego. Jeśli subskrypcja zostanie odnowiona później niż 14 dni po zakończeniu pierwotnej subskrypcji, pierwotnie utworzone dane nie będą już dostępne w interfejsie oprogramowania.
W jaki sposób działają tłumaczenia kart charakterystyki?
SBLCore zawiera bazę fraz, które są przetłumaczone na wszystkie wersje językowe dostępne w oprogramowaniu. Frazy zawierające przepisy prawne nie są zwykłymi tłumaczeniami, ale są zgodne z brzmieniem przepisów krajowych. Dzięki tej funkcji oprogramowanie jest w stanie łatwo i poprawnie przetłumaczyć kartę charakterystyki na inny język. Jeśli zdarzy się, że użytkownikowi zabraknie jakiejś frazy lub będzie chciał zmienić jej brzmienie, może utworzyć własną frazę z właściwym tłumaczeniem.
Jak zidentyfikować nieaktualną kartę charakterystyki w oprogramowaniu i jak ją poprawić?
SBLCore sygnalizuje potrzebę aktualizacji dokumentu za pomocą funkcji „semafor”, która ostrzega o starym formacie karty charakterystyki, nieaktualnych substancjach lub nieaktualnych parametrach kontrolnych. Po naciśnięciu przycisku „Rewizja” oprogramowanie automatycznie zaktualizuje kartę charakterystyki. Następnie w bazie danych zostaną zapisane dwie wersje dokumentu – oryginalna (zarchiwizowana) i nowa karta charakterystyki.
Czy można tworzyć scenariusze narażenia w SBLCore?
Nie ma możliwości, ponieważ nie ma jednolitego formatu zdefiniowanego dla scenariusza narażenia. Oprogramowanie umożliwia jednak dołączenie scenariusza narażenia do karty charakterystyki jako załącznika.
Czy oprogramowanie jest w stanie określić ADR mieszaniny?
Każda firma, której działalność obejmuje transport niebezpiecznych produktów powyżej określonego limitu, musi wyznaczyć co najmniej jednego doradcę ds. bezpieczeństwa, który jest przeszkolony w zakresie transportu. Oprogramowanie nie może sklasyfikować produktu na podstawie ADR.
W dokumentacji źródłowej jest podany zwrot H, który nie jest oferowany przez oprogramowanie (np. H320, H333). Dlaczego?
Unia Europejska w ramach legislacji chemicznej kieruje się rozporządzeniami CLP i REACH. Wytyczne wyjaśniające zasady etykietowania i pakowania zawarte w rozporządzeniu CLP pochodzą z Globalnie Zharmonizowanego Systemu (GHS). Zawiera on większą liczbę standardowych zdań, więc jeśli użytkownik posiada kartę charakterystyki w formacie GHS, niektóre zdania mogą nie zostać przyjęte w ramach transferu informacji w łańcuchu dostaw UE.

Wsparcie użytkownika i inne usługi

Jakie wsparcie zapewniamy użytkownikom?
Z działem pomocy technicznej możesz skontaktować się pod adresem e-mail support@sblcore.com. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego, za pomocą którego można wysłać bezpośrednie pytanie dotyczące wsparcia. Zawsze odpowiadamy na wszystkie zapytania tak szybko, jak to możliwe.
Jakie podręczniki są dostępne do pracy z oprogramowaniem?
Dla naszych klientów są dostępne szczegółowe filmy instruktażowe, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem strony internetowej lub kanału YouTube SBLCore. Szczegółowe instrukcje są również dostępne w interfejsie oprogramowania.
Jakie rodzaje szkoleń oferujemy naszym klientom?
1) Szkolenie z pracy w oprogramowaniu SBLCore
2) Szkolenie z tworzenia karty charakterystyki
3) Szkolenie z tworzenia karty charakterystyki z mieszaniem receptury

Zgłoszenie w portalu PCN i kody UFI

Co to jest UFI i do czego służy?
UFI, czyli niepowtarzalny identyfikator składu, to unikalny kod, który jest wymagany podczas zgłaszania niebezpiecznych mieszanin do portalu PCN i jest również obowiązkową częścią etykiety. UFI składa się z 16 znaków i ma jednolity prefiks UFI (np. UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Do jego utworzenia potrzebny jest numer NIP firmy oraz tzw. kod numeryczny składu. Więcej informacji na temat UFI znajdziesz na stronie generatora internetowego.
Co to jest PCN i jakie mieszaniny należy zgłaszać?
PCN to portal utworzony przez Unię Europejską, zarządzany przez agencję ECHA. Jest on przeznaczony do przekazywania informacji na temat niebezpiecznych mieszanin chemicznych. Zgłaszane są mieszaniny stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka lub zagrożenie fizyczne. Częścią zgłoszenia jest między innymi kod UFI, który jest również obowiązkowym elementem etykiety. Informacje są przesyłane w specjalnym formacie I6Z.
Co jest potrzebne do utworzenia kodu UFI?
Do utworzenia UFI wymagany jest numer NIP firmy oraz tzw. numeryczny kod składu. Numeryczny kod składu może być dowolną liczbą. Konieczne jest jedynie wybranie zrównoważonej formy numeracji produktu, aby dwa produkty o różnym składzie nie zawierały tego samego UFI. Przy wyborze numerycznego kodu składu jest możliwość wykorzystania np. wewnętrznego systemu numeracji produktów.
Jak wygląda UFI i gdzie jest podane?
Identyfikator UFI jest obowiązkową częścią etykiety i musi być czytelny i nieusuwalny. Skrót „UFI” jest jednolity, niezmienny we wszystkich językach Unii Europejskiej i poprzedza sam kod, który zawsze składa się z 16 znaków. Kod jest następnie podawany w formacie UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Kto jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia?
Podstawowy obowiązek spoczywa na importerach, którzy nabywają produkt spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wprowadzają go na rynek UE, oraz na dalszych użytkownikach, którzy tworzą własne mieszaniny lub ingerują w opakowanie danego produktu. Ponadto obowiązek ten może również dotyczyć dystrybutorów. Krok ten musi być zapewniony w przypadkach, gdy importer lub dalszy użytkownik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia.
Jakie informacje są wymagane w zgłoszeniu?
W zgłoszeniu nastąpiło rozszerzenie zakresu obowiązkowych informacji w porównaniu z pierwotnymi wymogami. Na przykład wymagany jest kod UFI, 70% składu produktu, rodzaj i rozmiar opakowania, kategoria produktu zgodnie z Europejskim Systemem Klasyfikacji Produktów (tzw. EuPCS), informacje o niebezpieczeństwie produktu, elementy oznakowania, informacje toksykologiczne i informacje o właściwościach fizykochemicznych.
Od kiedy obowiązuje obowiązek zgłoszenia?
Data zgłoszenia różni się w zależności od zastosowania produktu. W przypadku zastosowań konsumenckich i profesjonalnych obowiązek zgłoszenia ma zastosowanie od 1 stycznia 2021 r. W przypadku mieszanin do użytku przemysłowego obowiązuje data 1 stycznia 2024 r. W przypadku produktów, które zostały wcześniej zgłoszone zgodnie z przepisami krajowymi i nie uległy zmianie w składzie lub klasyfikacji, pierwotne zgłoszenia pozostają ważne do końca 2024 roku. Od 1 stycznia 2025 r. wszystkie niebezpieczne mieszaniny znajdujące się na rynku muszą być zgłaszane zgodnie z wymogami określonymi w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.
Komu przekazywane są informacje?
Zgłaszający przekazuje informacje wszystkim państwom członkowskim, w których mieszanina jest wprowadzana na rynek. Informacje te są następnie udostępniane ośrodkom toksykologicznym i pracownikom zajmującym się reagowaniem w sytuacjach zagrożenia zdrowia. Podmioty te są określane przez każde państwo na poziomie krajowym.
Skąd wziąć kod numeryczny składu?
Kod numeryczny składu jest potrzebny wraz z numerem NIP lub kluczem firmy do utworzenia tzw. kodu UFI. Numer ten zależy wyłącznie od decyzji firmy tworzącej UFI i może być dowolną liczbą z zakresu od 0 do około 268 mln. Na przykład można użyć istniejącego systemu numeracji firmy, kodów receptur lub części kodu EAN.
Skąd wziąć klucz firmowy?
Jeśli firma nie posiada numeru NIP lub nie chce z niego korzystać, możliwe jest użycie klucza firmy do wygenerowania UFI. Klucz można uzyskać z internetowego generatora UFI i można go użyć wielokrotnie, dlatego zalecamy jego zapisanie.

Zakup subskrypcji SBLCore Blue

W jaki sposób mogę subskrybować oprogramowanie?
Oprogramowanie można zasubskrybować bezpośrednio na stronie internetowej w sekcji „Cennik”. Możesz również złożyć zamówienie na oprogramowanie z pomocą naszego działu sprzedaży (sales@sblcore.com).
Jakie plany subskrypcji są dostępne?
Subskrypcje można zamówić jako plan miesięczny lub roczny. Oferujemy plan roczny po obniżonej cenie.
Czy mogę zmienić ustawienia subskrypcji?
Ustawienia subskrypcji można edytować w panelu klienta lub w ustawieniach oprogramowania. Możliwe jest dodawanie lub usuwanie użytkowników i krajów, zmiana szczegółów płatności oraz zakończenie subskrypcji.
Jak dodać usługę podczas subskrypcji (dodatkowy kraj lub użytkownik)?
Kraje lub użytkowników można łatwo dodawać lub zmieniać w panelu klienta. W przypadku planu miesięcznego, po dodaniu kraju lub użytkownika, subskrypcja nie może zostać zakończona przed upływem 1 miesiąca.
Jak mogę zakończyć subskrypcję?
Subskrypcję można anulować w panelu klienta lub w oprogramowaniu za pomocą przycisku Subskrypcja -> Anuluj subskrypcję. W przypadku planu miesięcznego subskrypcję można zakończyć w wybranym dniu, ale nie wcześniej niż 1 miesiąc kalendarzowy po ostatnim zakupie usługi.
Jakie metody płatności są akceptowane?
Subskrypcje można opłacać kartą płatniczą lub przelewem bankowym.
Jak działa rozliczanie subskrypcji w przypadku płatności kartą?
W przypadku pierwszego zamówienia opłaconego kartą płatniczą płatność za subskrypcję dokonywana jest z góry. Jednocześnie wystawiana jest faktura. W przypadku planu miesięcznego wszystkie kolejne płatności są rozliczane wstecz po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Jeśli dodatkowy kraj lub użytkownik zostanie dodany w okresie subskrypcji w planie rocznym, usługi te są również rozliczane wstecz po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku odnowienia rocznej subskrypcji odpowiednia kwota subskrypcji na kolejny rok zostanie ponownie naliczona i pobrana z karty płatniczej użytkownika z góry. Faktury są wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany w momencie składania zamówienia. Wszystkie wystawione faktury są dostępne w panelu klienta.
Jak działa rozliczanie subskrypcji w przypadku płatności przelewem bankowym?
W przypadku pierwszego i każdego kolejnego zamówienia planu rocznego opłaconego przelewem bankowym, jednocześnie wystawiana jest faktura z 14-dniowym terminem płatności. W przypadku pierwszego i każdego kolejnego zamówienia planu miesięcznego faktura jest wystawiana wstecz po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym oprogramowanie zostało aktywowane. Faktury są wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany w momencie składania zamówienia. Wszystkie wystawione faktury są dostępne w panelu klienta.

Jakie substancje i mieszaniny chemiczne podlegają przepisom prawnym

REACH

Rozporządzenie REACH obejmuje nie tylko rejestrację, ocenę, dopuszczanie i ograniczanie substancji chemicznych, ale przede wszystkim definiuje format i zawartość kart charakterystyki. Format kart charakterystyki określono w załączniku II do powyższego rozporządzenia. Karty charakterystyki są podstawowym źródłem informacji na temat substancji i mieszanin chemicznych oraz stanowią istotną część łańcucha dostaw.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów

CLP

Rozporządzenie CLP dotyczy klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych. Klasyfikacja jest ważną częścią karty charakterystyki. Na jej podstawie definiowane są teksty dla wszystkich sekcji. W ramach etykietowania rozporządzenie CLP określa zasady dotyczące wielkości symbolu i całej etykiety w zależności od wielkości opakowania. Częścią rozporządzenia jest również załącznik VI, który definiuje substancje o zharmonizowanej klasyfikacji.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Biocydy

Rozporządzenie o biocydach dotyczy wprowadzania produktów biobójczych na rynek i ich stosowania. Biocyd to produkt stosowany do niszczenia, odstraszania lub unieszkodliwiania szkodliwych organizmów. Określa w szczególności oznakowanie biocydów, które ma swoją specyfikę (np. wskazanie substancji czynnej i jej stężenia). Każdy produkt biobójczy może zawierać wyłącznie substancje czynne pochodzące od zatwierdzonych dostawców lub, w stosownych przypadkach, substancje czynne, które są w fazie przeglądu i które mogą być stosowane wyłącznie w zatwierdzonym rodzaju produktu biobójczego.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych

Detergenty

Rozporządzenie w sprawie detergentów dotyczy środków do mycia naczyń, do prania i środków czyszczących. Rozróżnia ono, czy detergent jest sprzedawany wyłącznie użytkownikom profesjonalnym, czy też ogółowi społeczeństwa, dla których ustanawia bardziej rygorystyczne zasady w ramach etykietowania. Określa również zasady dotyczące biodegradowalności produktów i zawartości fosforanów. W zakresie detergentów konieczne jest opracowywanie tzw. arkuszy danych, które są podzielone na dwa rodzaje, dla pracowników służby zdrowia lub ogółu społeczeństwa.

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 648/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie detergentów

Czy masz inne pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi?

Klienci, którzy już korzystali z naszych usług

Dołącz do ponad 750 firm, które w pełni skorzystały już z naszych produktów lub usług.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Oferujemy rozwiązania w zakresie tworzenia i zarządzania kartami charakterystyki. Zajmujemy się ogólną administracją związaną z tworzeniem, klasyfikacją i archiwizacją kart charakterystyki. Oprogramowanie SBLCore jest przeznaczone dla wszystkich producentów, importerów, dystrybutorów i innych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych.

Potrzebujesz porady?

Pozostań w kontakcie

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Czechy

REGON: 04278968
NIP: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +48 882 595 564 (PL)

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Korzystamy z plików cookie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie, aby zrozumieć zachowanie odwiedzających, dzięki czemu możemy oferować im treści zgodne z ich preferencjami.

Więcej informacji o plikach cookie ×
Funkcjonalne pliki cookie
Ta strona wykorzystuje niezbędne pliki cookies, które są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Zapewni prawidłowe wyświetlenie strony, umożliwi składanie formularzy i podobne niezbędne funkcje. Tych technicznych plików cookie nie można wyłączyć.
Cookie Domena Ważność Opis Edytor
sblcore_cc www.sblcore.pl 1 rok Przechowuje zgodę użytkownika na używanie plików cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.pl Sesje Przechowuje informacje o sesji użytkownika. SBLCore s.r.o.
Analityczne pliki cookie
Używamy analitycznych plików cookie w celu oceny wydajności naszej witryny internetowej. Wykorzystujemy te pliki cookies do śledzenia liczby odwiedzin, źródeł ruchu i zachowań użytkowników na naszej stronie – np. dowiadujemy się, jakich informacji szukają i które informacje są dla nich najważniejsze. Informacje te pomagają nam optymalizować witrynę i ulepszać nasze usługi.
Cookie Domena Ważność Opis Edytor
_ga www.sblcore.pl 2 lata ID używane do identyfikacji użytkowników. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.pl 2 lata ID używane do identyfikacji użytkowników. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.pl 2 lata ID używane do identyfikacji użytkowników. Google
Marketingowe pliki cookie
Marketingowe pliki cookie służą do wyświetlania odpowiednich reklam w oparciu o Twoje preferencje. Te spersonalizowane treści, z których korzystają nasi partnerzy, mogą pojawiać się na różnych stronach internetowych. Jeśli nie wybierzesz tych plików cookie, liczba reklam nie ulegnie zmianie, ale nie będą one już dostosowane do Twoich zainteresowań.
Cookie Domena Ważność Opis Edytor
_gcl_au www.sblcore.pl 3 miesiące Używa Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam na stronach internetowych korzystających z ich usług. Google